Fonts d'accés públic


Josep Aragonés Salvat     25/07/2019Què es consideren fonts d'accés públic?Sobre les fonts d'accés públic, el GDPR només descriu una mínima explicació en el considerant 61:

S'ha de facilitar als interessats la informació sobre el tractament de les seves dades personals en el moment en què s'obtinguin d'ells o, si s'obtenen d'una altra font, en un termini raonable, depenent de les circumstàncies del cas ... Quan l'origen de les dades personals no pugui facilitar a l'interessat per haver-se utilitzat diverses fonts, s'ha de facilitar informació general.

Les fonts d'accés públic també s'esmenten a l'article 14.2.f GDPR relatiu a la informació que s'ha de facilitar quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat:

2. A més de la informació esmentada a l'apartat 1, el responsable del tractament ha de facilitar a l'interessat la següent informació necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent respecte de l'interessat:
f) la font de la qual procedeixen les dades personals i, si escau, si procedeixen de fonts d'accés públic;


 

Què diuen les autoritats de control?


Les autoritats de control són més explícites, sobretot la catalana. L'espanyola despista una mica més amb la ponderació sobre l'interès legítim.

APDCAT:

GUIA PER AL COMPLIMENT DEL DEURE D'INFORMAR AL RGPD (pàg. 6):
4. Contingut del dret d'informació
Cal tenir en compte que, a diferència de la LOPD, l'RGPD no conté una enumeració limitativa del que s'ha d'entendre per fonts accessibles al públic. S'ha d'entendre inclosa en aquesta categoria qualsevol informació que sigui accessible legítimament per qualsevol persona, sense restriccions.
 
Enllaç al document:
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/V7-ES-Guia-sobre-el-deber-de-informar-en-el-RGPD-con-diseno.pdf
 
AEPD:
 
PREGUNTES DELS ASSISTENTS A les JORNADES DE LA AEPD (pàg. 9):
Què s'entén com a fonts d'accés públic?
• A dia d'avui, amb el RGPD en vigor, no pot parlar d'un concepte legal de «fonts accessibles al públic» com el que existia en la LOPD ni que el fet que les dades apareguin en aquest tipus de fonts legitimi sense més el tractament.
• El RGPD només parla de fonts d'accés públic en regular el dret a la informació si les dades no s'han recollit de l'interessat.
• El fet que una dada sigui accessible per qualsevol pot ser tingut en compte a l'hora de realitzar la ponderació de l'article 6.1.f) (com deia la STJUE Asnef), però no implica necessàriament que el tractament hagi de ser lícit, per Pel que fa s'han de respectar els restants principis del RGPD.

 
Enllaç al document:
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/jornadas/common/10-sesion/9-preguntas.pdf
 
 
Com a recordatori, l'art. 6.1.f GDPR disposa:
 
El tractament només serà lícit si el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l'interessat sigui un nen.