Negació a firmar un contracte d'Encarregat del Tractament


Josep Aragonés Salvat     15/07/2019Un Encarregat del Tractament (ET) que no vol signar el contracte d'ET amb l'estipulat en l'art. 28.3 del GDPR, no ofereix suficients garanties, tal com exigeix el GDPR:

Art. 28.1. GDPR

Quan es vagi a realitzar un tractament per compte d'un responsable del tractament, aquest triarà únicament un encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiats, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits d'aquest Reglament i garanteixi la protecció de els drets de la persona interessada.

Si l'ET considera que el contracte està redactat de mala fe, que l'ET indiqui el que vol suprimir o canviar i s'estudiarà si s'ajusta al que disposa el GDPR, o que confeccioni un de propi segons els articles 28 i 29 del GDPR.

Si tot i així no vol signar, ja no és que el RT tingui mala fe, és que la mala fe la té l'ET i no s'ha de contractar el servei. El GDPR és molt clar en aquest sentit.

Com a última opció només quedaria poder aplicar el que disposa l'art. 28.10, tot i que no seria l'adequat, ja que es refereix a un ET que ha signat un contracte de protecció de dades i que no ho compleix:

Sense perjudici del que disposen els articles 82, 83 i 84, si un encarregat del tractament infringeix el present Reglament en determinar els fins i mitjans del tractament, serà considerat responsable del tractament pel que fa a aquest tractament.

En aquest sentit s'ha de tenir en compte les responsabilitats a què s'até el RT si contracta un ET sense signar el contracte:

Article 82 GDPR. Dret a indemnització i responsabilitat

1. Tota persona que hagi patit danys i perjudicis materials o immaterials com a conseqüència d'una infracció del present Reglament tindrà dret a rebre del responsable o l'encarregat del tractament una indemnització pels danys i perjudicis soferts.

2. Qualsevol responsable que participi en l'operació de tractament respondrà dels danys i perjudicis causats en cas que aquesta operació no compleixi el que disposa el present Reglament. Un encarregat únicament respondrà dels danys i perjudicis causats pel tractament quan no hagi complert amb les obligacions del present Reglament dirigides específicament als encarregats o hagi actuat al marge o en contra de les instruccions legals del responsable.

3. El responsable o encarregat del tractament està exempt de responsabilitat en virtut de l'apartat 2 si demostra que no és de cap manera responsable del fet que hagi causat els danys i perjudicis.

4. Quan més d'un responsable o encarregat del tractament, o un responsable i un encarregat hagin participat en la mateixa operació de tractament i siguin, d'acord amb els apartats 2 i 3, responsables de qualsevol dany o perjudici causat per aquest tractament, cada responsable o encarregat serà considerat responsable de tots els danys i perjudicis, per tal de garantir la indemnització efectiva de l'interessat.

5. Quan, de conformitat amb l'apartat 4, un responsable o encarregat del tractament hagi pagat una indemnització total pel perjudici ocasionat, esmentat responsable o encarregat tindrà dret a reclamar als altres responsables o encarregats que hagin participat en aquesta mateixa operació de tractament la part de la indemnització corresponent a la seva part de responsabilitat pels danys i perjudicis causats, de conformitat amb les condicions fixades en l'apartat 2.

6. Les accions judicials en exercici del dret a indemnització es presentaran davant els tribunals competents d'acord amb el Dret de l'Estat membre que s'indica en l'article 79, apartat 2.


Els art. 83 i 84 GDPR es refereixen a les condicions generals per a la imposició de multes administratives i a les sancions respectivament pel que no es transcriuen literalment.