Videovigilància en el treball


Josep Aragonés Salvat     23/03/2016

El Ple del Tribunal Constitucional avala la instal·lació de càmeres a la feina sense consentiment de l'empleat, si són per controlar el compliment del contracte


Segons la sentència de 3 de març de 2016 del Ple del Tribunal Constitucional, es podran realitzar gravacions de videovigilància en l'àmbit laboral quan la finalitat respongui al control del compliment del contracte de treball per a mesures específiques que no vulnerin el dret fonamental a la pròpia imatge o a la intimitat personal que estableixen els articles 18.4 i 18.1 CE.

Això pot servir per controlar irregularitats del contracte quan es tinguin sospites fundades, per exemple la sostracció de diners de caixa, com ha estat el cas de la sentència.

Per això, el Tribunal ha estimat que les mesures aplicades en aquest sentit han de ser:
  • Adequades: proporcionalitat de la mesura de vigilància.
  • Justificades: que hi hagi sospites raonables d'incompliment de contracte.
  • Idònies: per verificar les irregularitats sospitades.
  • Necessàries: per provar tals irregularitats.
  • Equilibrades: limitació de la gravació a la zona de sospita.

L'enregistrament d'imatges es considera un tractament de dades de caràcter personal segons la LOPD, per la qual cosa ha d'existir el consentiment dels treballadors per a la gravació. La mateixa LOPD dispensa de l'obligació d'obtenir el consentiment de l'afectat en l'àmbit laboral quan "el tractament de dades de caràcter personal sigui necessari per al manteniment i el compliment del contracte signat per les parts". Per això, no serà necessari ni el consentiment ni la informació prèvia al treballador, sempre que hi hagi un distintiu informatiu de videovigilància normalitzat en un lloc visible de l'accés a l'establiment.

Només caldrà demanar el consentiment dels treballadors afectats quan les dades s'utilitzin amb una finalitat aliena al compliment del contracte.

El Trubunal afirma que, d'acord amb la LOPD, "l'empresari no necessita el consentiment exprés del treballador per al tractament de les imatges"; i argumenta que l'Estatut dels Treballadors atribueix a l'empresari la facultat de direcció, el que li permet "adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana". Per tant, conclou, "el consentiment s'entén implícit en la pròpia acceptació del contracte".


Pot consultar-se la nota de premsa d'on s'ha obtingut aquesta informació a:
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_023/2013-07222STC.pdf

Pot consultar-se el text de la sentència a:
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_023/2013-07222STC.pdf