Treballadors subcontractats


Josep Aragonés Salvat     03/09/2019Quan podem registrar a autònoms o treballadors subcontractats com si fos personal de l'empresa?


Podrem registrar a autònoms o treballadors subcontractats com si fos personal de l'empresa quan no tinguin personal al seu càrrec i realitzen el tractament exclusivament als locals i amb els sistemes del responsable del tractament (RT).

Com que aquestes persones no tracten dades a les seves instal·lacions ni amb sistemes propis, totes les mesures de seguretat que hauran d'utilitzar seran les de l'empresa i no caldrà qualificar-los com encarregats del tractament (ET).

Treballadors subcontractats a empreses externes (ETT): al realitzar el tractament exclusivament en els locals / sistemes del RT es consideren com a personal del RT, el mateix que si fos un autònom.

L'empresa ETT serà cessionària de dades i s'ha de formalitzar un contracte de DESTINATARI per les dades dels treballadors subcontractats pel RT.

Els treballadors subcontractats hauran de signar l'acord de confidencialitat i rebre les instruccions directament del RT com altre empleat més.

Neteja i Control d'accés: serien sempre ET, perquè els serveis prestats no tenen res a veure amb l'activitat de l'empresa RT.

La relació amb un ET, signant el contracte d'ET, ja els obliga a que els seus empleats tinguin el compromís de confidencialitat, així no cal fer-los signar l'acord de confidencialitat amb el RT.

El que passa és que quan els treballadors externs tracten dades en els locals / sistemes del RT sempre és millor fer-los signar l'acord de confidencialitat del RT, perquè l'ET no coneix l'estructura tècnica-organitzativa del RT i no pot donar-los instruccions precises de tractament, mentre que el RT sí, sobretot quan fan tractaments de dades personals. En els casos de neteja, manteniment, etc., que no necessiten accedir a aquestes dades, no seria necessari.